Privacy Policy

We hopen dat deze privacyverklaring je helpt te begrijpen welke informatie Mast van jou kan verzamelen voor communicatie over producten en diensten van Mast en hoe wij dergelijke informatie behandelen en gebruiken na verzameling.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Mast (www.mast-agency.be). Het is belangrijk om te weten dat Mast niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor het privacybeleid van andere websites en bronnen.

Identiteit en contactgegevens

These Guys bvba (Mast Agency), met maatschappelijke zetel te Dr. Vanderhoeydonckstraat 50.01, 3560 Lummen, België, ingeschreven onder ondernemingsnummer 0675 544 919, treedt op als verwerkingsverantwoordelijke in het kader van deze privacyverklaring.

Waarom? (verwerkingsdoeleinden & rechtsgrond voor de verwerking, gerechtvaardigd belang en contractuele relatie)

Wij willen graag enkele persoonsgegevens van jou verzamelen zodat je kunt blijven genieten van de voordelen die Mast te bieden heeft. Deze persoonsgegevens zullen m.a.w. worden gebruikt voor communicatiedoeleinden en direct marketing. We willen je o.a. op de hoogte houden van nieuwe producten, acties, voordelen, nieuwsbrieven, enz.

Wij kunnen en zullen dit echter alleen maar doen wanneer wij daarvoor je actieve toestemming hebben verkregen. Je kunt apart je toestemming geven voor verschillende communicatiekanalen (e-mail, post, …) en bovendien steeds je persoonlijke voorkeuren aanpassen.

Je hebt het recht om je toestemming te allen tijde in te trekken.

In dat geval zullen wij vanaf de intrekking je persoonsgegevens niet meer verwerken voor direct marketing. De intrekking van je toestemming doet echter géén afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. Je kan je toestemming m.a.w. enkel intrekken voor de toekomst en niet voor het verleden.


Wij nemen ten slotte geen automatische beslissingen (al dan niet op basis van profilering) die op enigerlei wijze op jou van invloed zijn.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

a) Persoonsgegevens die we van jou zelf ontvangen

Concreet zijn we geïnteresseerd in de volgende persoonsgegevens die we zullen bijhouden:

  • Naam
  • Voornaam
  • E-mailadres
  • Postadres
  • Telefoonnummer
  • Functie

De verstrekking van deze persoonsgegevens is geen wettelijke of contractuele verplichting, noch een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Je bent geenszins verplicht om de persoonsgegevens te verstrekken.

b) Persoonsgegevens die we automatisch ontvangen

Daarnaast kunnen we sommige persoonsgegevens verzamelen door het gebruik van cookies via onze website www.mast-agency.be. Sommige andere (persoonlijke) gegevens kunnen worden verzameld zonder het gebruik van cookies. Ze kunnen alleen worden gelezen en gebruikt tijdens je bezoek aan onze website:

  • je TCP / IP-adres;
  • je browsersysteem;
  • de laatst bezochte internetpagina.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Mast werkt samen met Flexorius, een adviesbureau op het gebied van hr. Zij zullen sommige acties voor Mast uitrollen, waartoe zij dus ook kennis zullen krijgen van voormelde persoonsgegevens.

Ook andere partners waarmee Mast samenwerkt, kunnen kennis krijgen van je persoonsgegevens, maar wij zorgen ervoor dat wij énkel samenwerken met partners die de waarborgen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming[1] respecteren.

Doorgifte aan derde landen of internationale organisatie

De persoonsgegevens die wij van jou ontvangen, zullen niet naar landen buiten de Europese Economische Ruimte worden doorgegeven, zodat de beginselen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming steeds van toepassing zijn.

Bewaartermijn

We zullen je persoonsgegevens maar bewaren zolang als nodig voor hogervermelde doeleinden en op voorwaarde dat je je toestemming niet terug intrekt.

Rechten

Gelet op het belang van privacy, geniet je als betrokkene van enkele rechten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Zo heb je het recht op inzage, rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Als je geen nieuwsbrieven of informatie over onze producten of diensten wenst te ontvangen, kan je op elk moment en zonder motivatie bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor deze doeleinden (“unsubscribe”). Je kan dit doen door ons een e-mail te sturen of door contact met ons op te nemen op het volgend e-mailadres: contact@mast-agency.be. Je kan dit ook doen door te klikken op de link ‘afmelden’ in onze advertentie-e-mails.

Wanneer je van oordeel bent dat je privacy niet wordt gerespecteerd, heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Meer concrete informatie over de voorwaarden voor deze rechten, vind je op de volgende website: https:/www.privacycommission.be/nl/rechten-van-de-betrokkene.

Veiligheid

Mast heeft alle gepaste maatregelen genomen om raadpleging door onbevoegden, ongepast gebruik en onnauwkeurigheid van je persoonlijke informatie te voorkomen.

Nauwkeurigheid van de verzamelde informatie

Mast zal op eigen initiatief persoonsgegevens corrigeren of wissen die onvolledig, foutief of verouderd zijn.

Contactgegevens

Voor al je vragen met betrekking tot deze privacyverklaring, dien je contact met ons op te nemen op het e-mailadres: contact@mast-agency.be. We vragen ook om je te identificeren zodat we zeker weten dat je bent wie je zegt dat je bent. Bezorg je ons spontaan een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart? Dan kunnen we je sneller verder helpen.

Als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, kan je deze klacht per aangetekende brief richten aan het volgende adres:


Dr. Vanderhoeydonckstraat 50.01

3560 Lummen

België


Daarnaast kan je contact opnemen met je gegevensbeschermingsautoriteit. In België is dit de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.


[1] Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Earlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.